Gradjansko venčanje

Gradjansko venčanje je ceremonija prilikom koje dvoje ljudi stupa u brak. Možete se venčati na raznim lokacijama uz prisustvo matičara, u opštni ili u crkvi. U zadnje vreme mladenci praktikuju da se venčavaju u restoranu.

Venčanje koje se ne obavlja u crkvi zove se gradjansko venčanje i ono se obavlja uz prisustvo kuma i starog svata, dva svedoka koja moraju biti prisutna. Mlada i mladoženja se obavezuju da će poštovati brak, bračne principe, odnosno uzajamno poštovati jedno drugo.

Kada potpišu venčani list, dobijaju potvrdu da su venčani. Prilikom venčanja mogu da uzmu ili zadrže prezime supužnika.

Brak je jedna od svetih tajni u hrišćanskoj interpretaciji. Dakle, to je izvorno crkvena, a ne svetovna stvar. Nekada se brak zaključivao samo u crkvi, a danas smo svedoci da pored crkvenog postoji i gradjansko venčanje.

Poreklo pojma gradjansko venčanje

Počev od francuske buržoaske revolucije možemo govoriti o pojmu „gradjanin“ (franc. burzoa, srp. gradjanin). Odatle i pojam gradjansko venčanje. Vodje francuske revolucije u 18. veku su zauzele stav, koji su do danas gotovo sve vodeće države sveta prihvatile, da su državljani jedne države, prvo gradjani, a tek onda pripadnici odredjenog naroda, ili verske denominacije/konfesije.

Kako se vremenom država nametala ?

Vremenom država je počela insistirati da vodi evidenciju o sklopljenim brakovima, zatim je u prvi plan istakla imovinska pitanja i pitanje prezimena deteta i vodjenje evidencije u vezi sa tim. Kada se dogodila francuska buržoaska revolucija, najpre u Francuskoj, a zatim se ideja proširila gotovo po čitavom svetu. Došlo je do totalnog razdvajanja funkcija države i hrišćanske crkve u mnogim oblastima, pa tako i kada je brak u pitanju.

Otpor gradjanskoj koncepciji

Oduvek je bilo otpora ovoj teoriji, koncepciji, on je i danas očigledan. Često ćete primetiti, kada se u Srbiji sklapa brak izmedju dvoje ljudi koji žive na selu, da oni na sam dan svadbe prirede samo crkveno venčanje. Najčešće se nakon izvesnog vremena samo registruju, uz prisustvo dva svedoka, kako to zakon nalaže. Motivacija obično budu imovinska pitanja, ili praktično pitanje u vezi sa odredjivanjem prezimena deteta (u slučaju registrovanog braka procedura je kraća). Tada obično nema priređivanja nikakvog veselja.

Odgovor države na otpor gradjanskoj koncepciji

Država je otišla i korak dalje te brakove koji se ne registruju, koji se sklope samo u crkvi, formalno-pravno ne priznaje. Najčešće to znači mnogo više papira kada su deca u pitanju. Od odredjivanja prezimena, preko dokumentacije neophodne za polazak u školu, do društvene degradacije deteta ako se njegovo prezime razlikuje od prezimena majke ili oca, što je zakonom dopušteno.

Šta je crkveno, a šta gradjansko venčanje ?

Crkveno venčanje je obaveza pred Bogom, a gradjansko venčanje je pravo koje možemo, ali i ne moramo iskoristiti.
Postoji mnogo brakova, naročito na selu, koji nikada ne dožive gradjansku registraciju. Takodje, postoji mnogo brakova, naročito u urbanim sredinama, koji se zaključe i u crkvi i gradjanski se registruju, ali u slučaju razvoda braka, često raskinut bude samo gradjanski brak.
Ovde je bitno napomenuti, da je crkveni razvod braka moguć samo u slučaju dokazane preljube i tada bi onaj ko je izvršio preljubu trebao biti isključen iz crkve.


Šta je gradjansko venčanje u formalno-pravnom smislu ?

Formalno-pravno gledano gradjansko venčanje je ceremonija definisana Zakonom o braku i bračnim odnosima, gde se usmeno, ali i u pisanoj formi, zaključuje brak između ženske i muške osobe. Pod usmenim zaključivanjem braka podrazumeva se izgovaranje reči „DA“, od strane ženskog i muškog budućeg bračnog partnera.

Pisana forma je potpisivanje venčanog lista uz kasnije izdavanje potvrde, od strane matičara, o sklopljenom braku.
Napomenuli bi smo da je zakonom dopuštena mogućnost da neko od potencijalnih bračnih drugova na ceremoniji na pitanje matičara odgovori i sa „NE“, i tada gradjanski brak neće biti sklopljen tj. registrovan.

Mogućnosti u vezi sa prezimenom

U toku gradjanskog venčanja budući bračni drugovi se moraju izjasniti o mogućoj promeni prezimena. Moguće je da zadrže svoja prezimena, da buduća supruga uzme prezime svog budućeg muža (što se najčešće dešava), moguće je da budući suprug uzme prezime svoje buduće supruge (što se vrlo retko dešava), moguće je da buduća supruga pridoda prezime svog budućeg muža svom trenutnom prezimenu, a moguće je da bračni drugovi donesu odluku da zajedno uzmu neko potpuno treće prezime.

Lokacije gde se može obaviti gradjansko venčanje

Zakonom je predvidjena mogućnost da gradjanski brak bude skloljen i van Kuće za venčanje, gde se ceremonija gradjanskog venčanja najčešće odigrava. Gotovo svaka država koja ima zakonom propisanu ovakvu mogućnost, a medju njima i Srbija, iskoristila je da dodatno naplati odlazak matičara.

Danas u Srbiji, ukoliko se gradjansko venčanje ne odigrava u Kući za venčanje, najčešće se odigra u restoranu predvidjenom za veselje i to pre početka. Ako želite dolazak matičara na neko drugo mesto van Kuće za venčanje, to ne mora biti restoran. Imate potpunu slobodu da iskoristite svoju maštu i ostvarite gradjansko venčanje tamo gde vi to želite.

 

Ознаке: , , , , , ,

7. јануара 2013. Super venčanje